SK HAMR - veslování z.s.
K Vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 4487249, L 63812 vedená u Městského soudu v Praze

PŘIHLÁŠKA

Jméno a příjmení *
Jméno a příjmení
Datum narození *
Datum narození
Podáním přihlášky souhlasím s přijetím za člena/členku SK HAMR - veslování z.s. a jsem si vědom/a, že okamžikem přijetí za člena/členku jsem vázán/a jeho stanovami, dalšími předpisy, rozhodnutími a nařízeními orgánů SK HAMR - veslování z.s. a zavazuji se jimi řídit. Beru na vědomí, že: na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/079 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako "GDPR Nařízení"): SK HAMR - veslování z.s. jakožto správce a zpracovatel zpracovává osobní údaje dle GDPR nařízení za účelem (a) splnění závazku - naplnění práv a povinností člena SK HAMR - veslování z.s. v rozsahu stanov SK HAMR - veslování z.s. a dalších pro člena závazných předpisů (není zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů ani nejsou osobní údaje zpracovávány třetím osobám pro marketingové účely) a (b) za účelem plnění právních povinností, které SK HAMR - veslování z.s. jakožto správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Dále výslovně souhlasím s tím, aby SK HAMR - veslování z.s. získával a zpracovával mé osobní údaje za účelem evidence člena SK HAMR - veslování z.s. v příslušném sportovním svazu (bez ohledu na jeho územní působnost), pro přihlášení a identifikaci člena SK HAMR-veslování z.s. při sportovních soutěžích a pro poskytnutí osobních údajů orgánům státní správy a územní samosprávy za účelem a v rozsahu požadovaném pro poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů. Takto získané osobní údaje je SK HAMR - veslování z.s. oprávněn shromažďovat po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých zákonných a jiných povinností, zejména pro dobu nutnou pro kontrolu správnosti vyúčtování poskytnuté dotace. Osobní údaje nebudou předány do třetí země. Poskytovatel údajů (člen SK HAMR - veslování z.s.) má právo v souvislosti se získáním a zpracováním osobních údajů: (a) podat stížnost u dozorového orgánu - Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a (b) právo požadovat od správce (SK HAMR - veslování z.s.) přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, právo na jejich opravu a výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Poskytnutí osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem, a pokud subjekt své osobní údaje neposkytne, může to mít za následek omezení práv plynoucích z řádného členství ve spolku SK HAMR - veslování z.s., zejména co do práva požívání členských výhod. Informace a sdělení týkající se zpracování osobních údajů ze strany SK HAMR - veslování z.s. jsou počínaje dnem použití GDPR Nařízení (tj. ode dne 25. května 2018) dostupné taktéž na veřejně přístupné internetové stránce http://www.veslarihamr.cz/. Dále souhlasím s tím, že SK HAMR - veslování z.s. je oprávněn nakládat s fotografiemi pořízenými v průběhu turnajů, tréninků a jiných sportovních činností, pokud je na nich zachycena moje podoba. Do políčka uveďte SOUHLASÍM.
Jméno a příjmení - matka
Jméno a příjmení - matka
* vyplňte pouze u nezletilých
Jméno a příjmení - otec
Jméno a příjmení - otec
* vyplňte pouze u nezletilých
* vyplňte pouze u nezletilých
* vyplňte pouze u nezletilých
Potvrzuji, že
* políčka (zdravotní prohlídka a pasové foto) platí POUZE pro zájemce o závodní veslování!
Datum vytvoření přihlášky *
Datum vytvoření přihlášky